مقاله رابطه هوش هيجاني با استراتژي هاي مديريت تعارض مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در انديشه هاي نوين تربيتي از صفحه 97 تا 110 منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني با استراتژي هاي مديريت تعارض مديران
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله استراتژي هاي مديريت تعارض
مقاله مدير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميركمالي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رابطه هوش هيجاني با استراتژي هاي مديريت تعارض مديران بررسي شده است. 113 نفر از مديران دبيرستان هاي دولتي شهر تبريز در پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد به پرسش نامه هوش هيجاني و پرسش نامه استراتژي هاي مديريت تعارض پاسخ دهند. پژوهش حاضر در زمره تحقيقات توصيفي – همبستگي است. براي تحليل داده ها از فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي استفاده شد. يافته ها نشان داد هوش هيجاني همبستگي مثبت و معناداري با استراتژي راه حل گرايي دارد. در ميان مديران با سابقه رابطه منفي و معني داري بين هوش هيجاني با استراتژي هاي کنترل و فقدان مقابله ديده شد. افزون بر اين، تفاوت معني داري بين هوش هيجاني و نوع استراتژي هاي مورد استفاده مديران زن و مرد مشاهده نشد.