سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر حدادی کوهسار – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با سبکهای دلبستگی در مدیران دبیرستانها می باشد بدین منظور از میان کلیه مدیران دبیرستانها ی شهر تبریز تعداد ۸۸ نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه غیرتصادفی انتخاب شدند جهت جمع آوری دادهها نیز از ابزارهای مقیاس هوش هیجانی و مقیاس دلبستگی بزرگسالان استفاده شد نتایج بدست آمده با استفاده از شاخصهای آماری میانگین، انحراف معیار ، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.