سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
امیرحسین محمد داودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی
بهزاد غفاری گیلانده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج
عباس اکبری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه، ساوه، ایران

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش سازمانی با توانمندسازی دبیران در دبیرستان های ناحیه یک کرج پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که مطابق جدول مورگان و با توجه به حجم ۵۳۷ نفری جامعه، نمونه ای به حجم ۲۱۷ نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری روش تصادفی خوشه ای است که از بین ۳۰ دبیرستان ده دبیرستان به شکل تصادفی انتخاب شد و از این ده دبیرستان تعداد ۲۱۷ نفر به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی اسپیرتزر، هوش سازمانی آلبرشت و یاادگیری سازمانی تمپلتون. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیاره گام به گام و سلسله مراتبی و تحلیل مسیر فرضیه اصلی پژوهش تآیید شد. ضرایب تحلیل مسیر نشان داد که از بین دو عامل موثر بر توانمندسازی، متغیر هوش سازمانی با ضریب ۰/۴۹۸، بیشترین تاثیر را بر توانمندساازی دارد. معادله ساختاری نشان می دهد ابعاد یادگیری سازمانی و هوش سازمانی حدود ۲۷/۵ درصد از واریانس توانمندسازی دبیران را تبیین میکنند بنابراین تقریبا ۷۲/۵ درصد دیگر آن توسط متغیرهایی به جز متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می شود. نتایج فرضیه های ویژه نیز نشان داد بین تمامی ابعاد یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با توانمندسازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.