مقاله راستاي اندام تحتاني در بزرگسالان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه 52 تا 60 منتشر شده است.
نام: راستاي اندام تحتاني در بزرگسالان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راستاي اندام تحتاني
مقاله محور آناتوميک فمور
مقاله محور آناتوميک تيبيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه علي
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي نجومي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حفظ راستاي نرمال اندام تحتاني براي جراحاني که جراحي هاي باز سازي اطراف زانو را انجام مي دهند بسيار مهم است، اما ميزان طبيعي زواياي راستاي اندام تحتاني در بزرگسالان ايراني موجود نيست و تا کنون زواياي بدست آمده درمطالعات غربي، مبناي عمل بوده است. اين مطالعه ضمن تعيين زواياي راستاي طبيعي اندام تحتاني ايرانيان، اين زاويه ها را با زواياي موجود در مطالعه انجام شده در چين و آمريکا مقايسه مي کند.
روش بررسي: توسط يک مطالعه مقطعي، راديوگرافي ايستاده کل اندام تحتاني 34 زن و 34 مرد داوطلب سالم 18 تا 32 ساله انجام شد. زواياي مختلف راستاي اندام تحتاني اندازه گيري شد و ميانگين بدست آمد. تجريه و تحليل داده ها توسط آزمون هاي تي و همبستگي، توسط نرم افزار SPSS انجام شد. سپس نتايج با نتايج بدست آمده از مطالعه اي در چين و آمريکا مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: زاويه بين محور آناتوميک فمور و تيبيا به طور متوسط 5.1 درجه بدست آمد که با رقم 6 درجه در مطالعات غربي تفاوت دارد. زاويه داخلي محور آناتوميکال تيبيا با خط عرضي زانو به طور متوسط 86.3، زاويه والگوس مچ پا 91.7 درجه و واروس تيبيا 0.9 درجه بدست آمد که اين سه زاويه با مطالعات جامعه چين و آمريکا تفاوت دارند. زاويه بين محور مکانيکال فمور و تيبيا 178.5 درجه بود که با مطالعات گذشته متفاوت نبود.
نتيجه گيري: زواياي راستاي اندام تحتاني در بزرگسالان ايراني از راستاي اندام تحتاني بزرگسالان چيني و کشورهاي غربي متفاوت بود. زانوي زنان بر اساس محوراناتوميکال تيبياوفمور 1.6 درجه والگوس بيش تري نسبت به مردان داشت. زواياي راستاي اندام تحتاني با وزن، قد، طول تيبيا و فمور ارتباطي نداشت.