سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن احرام پوش – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهروز کریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدم
سجاد رحیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدم
پروانه طالبی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

چکیده:

در این مطالعه کارایی وتلند مصنوعی زیر سطحی در تصفیه فاضلاب خانگی شهر یزد بررسی شد. نمونه گیری از 4 وتلند زیر سطحی به مساحت کلی 960 مترمربع و با 3 گونه متفاوت نی(نی گونه اردکان،نی بافق،و نی 3 روز می باشد.از خروجی نمونه – یزدباف و یک وتلند به عنوان شاهد) با زمان ماند هیدرولیکی فاضلاب 5-3 روز می باشد.از خروجی نمونه گیری شده و مطابق استاندارد ها آزمایشات مختلف از جمله ،COD ،BOD،LAS دترجنت و آمونیاک انجام گرفت.تعداد کل نمونه ها 72 عدد می باشد. مقادیر میانگین برای هر پارامتر محاسبه وپس از مقایسه با استانداردها نمودار های مربوطه ترسیم شد.راندمان حذف LAS در سه سیستم مختلف به ترتیب درنی یزد باف 81/6 % بیشترین حذف،نی گونه اردکان با 81/24 % و نی بافق با 80/28 % راندمان داشتند.راندمان کلی حذف برای COD ،BOD و آمونیاک،به ترتیب 90 ، 89 ، 81/44 % میباشد. نتایج کلی نشان می دهد نی گونه بافق درای درصد حذف بیشتری در مواد آلی است و نی یزد باف بیشترین راندمان حذف LAS نسبت به گونه های مشابه را خواهد داشت. نتایج نشان می دهد وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی می تواند استانداردهای تخلیه به آب پذیرنده را تامین کند. بر طبق این تحقیق غلظت کلیه پارامترهای انداز هگیری شده با استانداردهای جهانی مطابقت داشته است.راندمان این روش در کاهش مواد آلی و جامدات معلق و شویندهها وکلی فرم ها بسیار زیاد است.