سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا نادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
شهاب رومیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور
حسین ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
ولی اله دادرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

این مقاله اشتغال با جایگاه تعاونی را درتوسعه فرصت های شغلی دانش آموختگان دانشگاهی بخش کشاورزی بعنوان رویکردی کارگشا درفرایند اشتغال زایی دانشآموختگان مورد توجه قرار داده است مقاله حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی ها درایجاد اشتغال و کارآفرینی جمعی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و عوامل موثر بران با رویکردی به توانمندی های بخش تعاون درشرایط کنونی کشور به مرحله اجرا درآمد این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و ازطریق پیمایش صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق اعضا تعاونی های کشاورزی تشکیل یافته توسط فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی کشور وکارمندان اداره کل تعاون دراستان همدان بودند نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی 50 نفر تعیین شد پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات درتحقیق حاضر می باشد براساس نتایج تحقیق جامعه آماری انتخاب شده با بخش تعاون و انجام فعالیت های اقتصادی دربستر نظام تعاونی موافق بودند.