سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل حاجی حسنی – دانشجوی کارشناسیارشد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهر
افشین اسماعیلی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

نماتدهای انگل گیاهی دارای اهمیت اقتصادی بالایی هستند . بیش از 50 جنس نماتد انگل گیاهی وجود دارد که به طرق گوناگون گیاهان را پارازیته میکنند و به دلیل آن که بیشتر آنها د ر خاک زندگی میکنند، یکی از بیشترین مشکلاتآفتی را از نظر شناسایی، تشریح و کنترل، نشان میدهند . اثرات آنها معمولاً از سوی کشاورزان، زراعان و مشاوران مدیریت آفتها، دست کم گرفته میشود، اما تخمین زده شده که تقریباً 10 درصد از تولیدات محصول جهان در نتیجه خسارت نماتدهای انگل گیاهی از بین میرود . بنابراین کنترل و مدیریت نماتدهای انگل گیاهی، تحت هر شرایط اکولوژی کشاورزی، جهت بهبود رشد گیاهان میزبان و در نتیجه آن افزایش عملکرد محصولات، با توجه به رشد روز افزون جمعیت جهان و افزایش نیازهای غذایی آنها، به نظر میرسد امری لازم و اجتنابناپذیر باشد . یک روش منفرد کنترل، گاهی اوقات یک بیماری گیاهی را کنترل میکند، اما کنترل موثر و عملی بیماری معمولاً در نتیجه ترکیبی از چندین روش یا تلفیقی از روشهای کنترل است . در سالهای اخیر نشان داده شده است که بیشتر روشهای ارائه شده به تنهایی برای کنترل نماتدهای انگل گیاهی در شرایط مختلف، کارآیی لازم را ندارند، اما تلفیق روشهای سازگار سنتی و نوین با در نظر گرفتن دو پارامتر " اقتصاد جامعه " و " اکوسیستم کشاورزی " تحت عنوان مدیریت تلفیقی نماتدها، در راستای کشاورزی ارگانیک، مؤثر و قابل توصیه میباشد . مدیریت تلفیقی آفتها از نظر اجتماعی روشی قابل قبول، پاسخگوی محیطی و نیز از نظر اقتصادی روشی کاربردی برای کنترل جمعیتهای نماتد انگل گیاهی است . مدیریت تلفیقی آفتها ترکیبی از روشهای فیزیکی، شیمیایی، زراعی و بیولوژیکی، جهت مدیریت مناسب جمعیتهای آفت است، در حالی که وابستگیهای پائینی به مواد شیمیایی کنترلکننده دارد .