سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
فاطمه بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حیدررضا صفاری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا بنی اسدی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:
بی تردید فضای سبز ومحیط زیست از اساسی ترین عوامل پایداری حیات انسان می باشد. ایجاد یکفضای سبز مناسب در کنار ایجاد تنوع و زیبایی، با یک مدیریت صحیح باعث افزایش کیفیت زیستی می شود.ایران جز مناطق خشک جهان بوده و همواره در معرض خشکسالی می باشد و بنابراین مدیریت بهینه منابعآبی جهت مبارزه با خشکسالی وایجاد یک فضای سبز مطلوب امری ضروری است. رشد سریع جمعیت جهاننیازهای آبی را برای مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و توسعه شهری افزایش می دهد. بنابر این ضرورت برنامهریزی در جهت استفاده بهینه از این منبع حیات بخش را بیش از پیش ایجاب می کند. هدف از این پژوهشبررسی راه کارهایی مناسب برای افزایش راندمان مصرف آب در فضای سبز می باشد.از جمله راه کارهای موثربرافزایش راندمان مصرف آب استفاده از شیوه های نوین آبیاری، کاربرد فاضلاب های تصفیه شده برای آبیاری،تلفیق پرورش آبزیان وسیستم های کشاورزی, مدیریت فضای سبز با نیاز آبی کم و استفاده از گیاهان داروئیدر فضای سبز است