سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید روحانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در کاربردی کردن داده کاوی، توسعه یک تکنیک به منظور رتبه بندی و انتخاب قواعد و دانش های حاصله، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این مقاله تکنیک فرایند شبکه تحلیلی (ANP) برای تخمین و رتبه بندی اثر بخشی قواعد انجمنی توسعه داده شده است. اعتبار قواعد انجمنی به طور سنتی بر مبنای پشتیبان (Support) و اطمینان (Confidence) محاسبه می گشت، ولی در برخی از حوزه های کاربردی عوامل دیگری مانند دامنه مسئلهدر ارزیابی دانش حاصله موثر میباشند، به عنوان مثال در تحلیل سبد خرید، قیمتکالا و سود کسب شده به عنوان معیارهای اساسی جذایت قواعد هستند. در این مقاله چنین معیارهایی در فرایند انتخاب و رتبه بندی قواعد دخیل شده و در حوزه مسئله تحلیل سبد خرید، یک رویکرد رتبه بندی بر مبنای تکنیک ANP به منظور اندازه گیری اثر بخشی قواعد انجمنی با معیارهای چندگانه توسعه داده شده است.