سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیر بهبودی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید باباخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
حیدر عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
درآستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و نهادهای خدماتی مطرح است، مدیریت دانش تضمین کننده برتری های بلند مدت برای سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیری آنها از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی است.در این پژوهش عوامل مؤثر در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان در یک تحقیق کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایتمدل بوکوویتز و ویلیامز به عنوان مدلی که تمام عوامل موثر بر پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش را در نظر دارد، برگزیده شد. نتایج آزمون t یک طرفه، مشخص نمود که عوامل تسهیم، یافتن، بکارگیری، یادگیری، ارزیابی، ایجاد/ نگهداری، و حذف )بیهنه کردن( دانش در پیادهسازی موفیقت آمیز برنامههای مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مؤثر هستند. در پایان با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی این عوامل اولویت بندی شدند که دو عامل؛ تسیهم دانش و نگه داری دانش بیشترین تأثیر را دارا بودند.