مقاله رسوبگذاري، دياژنز و زمين شيمي سازند تله زنگ، جنوب لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 105 تا 114 منتشر شده است.
نام: رسوبگذاري، دياژنز و زمين شيمي سازند تله زنگ، جنوب لرستان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند تله زنگ
مقاله روزن داران كف زي بزرگ
مقاله سكوي کربناتي
مقاله زمين شيمي
مقاله اجزاي زيستي و نازيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهدي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توالي كربناتي سازند تله زنگ به سن ائوسن پيشين – مياني عمدتا از روزن داران كف زي بزرگ (مانند نوموليت و آلوئولينا) به همراه ذرات اسكلتي و غير اسكلتي ديگر تشكيل شده است. در اين سازند بر مبناي فراواني و توزيع روزن داران و ديگر اجزاي موجـــود در رخــساره هاي مختلف، ژرفاي حوضه رسوبي و در نتيجه نوع زير محـيط حوضه رسوبي ديرينه (sub-paleoenvironment) تعيين شده است. بررسي رخساره ها منجر به شناسايي 10 رخساره ميكروسكوپي وابسته به 4 كمربند رخساره اي پهنه كشندي، لاگون، پشته هاي سدي و درياي باز شده است. نبود رسوبات دوباره نهشته شده و رخساره هاي ريفي، تغييرات تدريجي رخساره ها و نيز گسترش وسيع پهنه هاي كشندي نشان مي دهد که نهشته هاي کربناتي سازند تله زنگ به احتمال قوي در يک سكوي کربناتي از نوع رمپ نهشته شده است. با توجه به فراواني و تنوع بالاي روزن داران كف زي بزرگ در سازند تله زنگ مي توان براي اين نهشته ها از اصطلاح سيستم رمپ کربناتي حاوي روزن داران فراوان استفاده كرد. مقايسه زمين شيمي عنصري و ايزوتوپي بين اجزا زيستي (روزن داران كف زي) و اجزا نازيستي (ميکرايت) در کربنات هاي سازند تله زنگ حاكي از شرايط نزديك تعادلي، تاثير کم تفريق زيست شناختي و اثرات جنبشي مانند سرعت رشد و يا عوامل ناشناخته ديگر است، و به همين دليل مقدار دماي محاسبه شده آب دريا بر اساس سنگين ترين ايزوتوپ اکسيژن در کربنات هاي زيستي با دماي اندازه گيري شده نمونه هاي نازيستي (ميکرايت) تقريبا مشابه است. مطالعات سنگ نگاري و زمين شيميايي نشان مي دهد که نهشته هاي كربناتي سازند تله زنگ تحت تاثير دياژنز ضعيف جوي در يك محيط دياژنزي بسته همراه با نسبت پايين تبادلات آب به سنگ (water/rock interaction) قرار گرفته اند.