سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا بیگ زاده – کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب و عضو باشگاه پژوهشگران
روژین قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
کورش فتاحی – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش آبی بر درصد چوب ، قطر چوب و طول بلال و شاخص سطح برگ سه هیبرید ذرت پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور آبیاری در سه سطح نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی وسه هیبرید ذرت به عنوان فاکتورفرعی اختصاص د اده شد. براساس نتایج آزمایش با کاهش مقدار آب آبیاری در مقایسه با شرایط تأمین کامل نیاز آبی ذرت، شاخص سطح برگ این گیاه زراعی کاهش یافت. کاهش سطح برگ فتوسنتز کننده طی مرحله پر شدن دانه سبب کاهش عملکرد می شود . همچنین بیشترین طول بلال متعلق به هیبرید 704 در شرایط تأمین نیاز آبی کامل حاصل شد که با عملکرد رابطه مستقیم دارد و بیشترین قطر بلال مربوط به هیبرید 647 بود و تحت تأثیر میزان آب آبیاری بین هیبریدها تفاوت معنی داری مشاهده نشد . بیشترین درصد چوب بلال به هیبرید 647 در شرایط اعمال تنش شدید حاصل شد که با عملکرد رابطه عکس دارد.