مقاله رضايت از خدمات بهداشتي درماني در جانبازان شيميايي ريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در طب جانباز از صفحه 1 تا 5 منتشر شده است.
نام: رضايت از خدمات بهداشتي درماني در جانبازان شيميايي ريه
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات
مقاله رضايت
مقاله خدمات بهداشتي درماني
مقاله جانباز
مقاله گاز خردل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دواتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجكار جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين پژوهش ارزيابي ميزان رضايت جانبازان از خدمات بهداشتي – درماني ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه قسمتي از طرح ملي نياز سنجي سلامت جانبازان مبتلا به ضايعات ريوي (292 نفر) ناشي از تماس با گاز خردل بود. اطلاعات مربوط به رضايت از خدمات بهداشتي – درماني شامل: واکسيناسيون، مشاوره، ويزيت پزشکي در منزل، ارايه تجهيزات پزشکي موردنياز، خدمات دندان پزشکي و دريافت داروهاي ضروري موردنياز جانبازان، توسط پرسش نامه اي جمع آوري گرديد.
يافته ها: ميانگين سني جانبازان 47.8 با انحراف معيار 7.6 سال بود. تعداد 214 نفر (%73.3) ضايعات چشمي و 200 نفر (%68.5) ضايعات پوستي همراه داشتند.
رضايت اکثر جانبازان از تجهيزات پزشکي (%84.3) و ويزيت پزشک در منزل (%68.3) بالا بود، در حالي که بيشترين ميزان نارضايتي از خدمات دندان پزشکي (%40) و دريافت داروهاي ضروري (%28.5) بود. جانبازاني که سابقه بستري شدن در بيمارستان را داشتند به طور معني داري رضايت بيشتري از خدمات ارايه شده داشتند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد ميزان رضايت جانبازان شيميايي ريه از خدمات بهداشتي – درماني نسبتا خوب است. توجه به نياز اين گروه از جانبازان، ارايه بيشتر خدمات دندان پزشکي و تسهيل دست يابي جانبازان به داروهاي موردنظر توصيه مي شود.