مقاله رضايت سنجي جانبازان از خدمات درماني ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در طب جانباز از صفحه 33 تا 43 منتشر شده است.
نام: رضايت سنجي جانبازان از خدمات درماني ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات درماني
مقاله جانباز
مقاله رضايت
مقاله بنياد شهيد و امور ايثارگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرهنگي ساراالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: خدمات درماني به دليل سر و کار داشتن با سلامت افراد جامعه يکي از خدمات بسيار مهم محسوب مي شود و اغلب کشورها در اين زمينه برنامه هاي گوناگوني دارند و سرمايه گذاري هايي را براي آن پيش بيني مي کنند. جامعه ايثارگر نيز، خدماتي را در اين زمينه دريافت مي کند که با توجه به مشکلات خاص و منزلت و مقام اين گروه از جامعه در اين تحقيق سعي شده ميزان رضايت جانبازان از خدمات درماني ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد بررسي قرار گيرد.
مواد و روش ها: براي اين منظور، ميزان رضايت جانبازان از خدمات درماني ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، رابطه آن با نوع و درصد جانبازي و تعيين ساير عوامل مرتبط با رضايت جانبازان از اين بيمه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در اين بررسي 138 نفر از جانبازان شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي (بر اساس نوع جانبازي) انتخاب شدند به سوالات پاسخ دادند و داده هاي آن به وسيله پرسشنامه 33 سوالي که در اين زمينه طراحي شده بود، جمع آوري و با استفاده از جدول هاي فراواني، شاخص هاي مرکزي و پراکندگي، نمودارهاي ستوني و هيستوگرام، نمودار جعبه اي، تحليل واريانس يک طرفه، نمودار پراکنش، آزمون هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن، جدول توزيع فراواني دوسويه، نمودار ستوني خوشه اي و آزمون مربع کاي، تجزيه و تحليل شدند.
نتيجه گيري: نتايج در اين بررسي نشان دادند: رضايت جانبازان از خدمات درماني ارايه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران در حد متوسط مي باشد، بين رضايت از خدمات درماني ارايه شده به تفکيک نوع جانبازي تفاوت کمي مشاهده مي شود که اين تفاوت معني دار نيست اما در رضايت جانبازان از خدمات درماني به تفکيک درصد جانبازي، تفاوت بيشتري مشاهده مي شود.