سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمجید مسکوکی – استادیار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی
سیدعلی مرتضوی – استاد گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آرش مسکوکی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی پزشکی دانشگاه نانیانگ سنگاپور:

چکیده:

دراین تحقیق اثر اعمال فراصوت در بازیابی شارتراوه ومقاومت هیدرودینامیکی در سه مدول مختلف غشا درحین فرایند میکروفیلتراسیون مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا سه مدول مختلف غشای فیبر توخالی،تخت و حلزونی را در طی فرایندمیکروو اولترافیلتراسیون دو نوع خوراک آب مقطر میلی Q وشیرچربی گرفته 1% به مدت 30 دقیقه تحت تأثیر فراصوت درفرکانس های 28 ، 45 و 100 کیلوهرتز باشدت 300 وات قرارداده ومیزان شار تراوه(جریان پرمیئت) و مقاومت هیدرولیکی هرغشا بطور جداگانهمحاسبه گردیدند.کلیه داده ها درطرح بلوک کامل تصادفی و بااستفاده ازجدول ANOVA تجزیه وتحلیل آماری شده و میزان 2Rآنها نیز تعیین ومنحنی های همبستگی بین تیمارها درطول فرایند ترسیم گردیدند. نتایج حاصل نشان داد که کلیه فرکانس های فراصوت بخصوص 28 کیلوهرتز سبب بازگشت کامل شارتراوه و مقاومت هیدرولیکی مشابه غشای نودر همان پنج دقیقه اولگردید و گرفتگی کاملاً برطرف گردید.اما درغشای تخت به دلیل اثر ممانعت کنندگی مدول قاب و صفحه فلزی و آکریلیک فقطفراصوت در فرکانس 28 کیلوهرتز اثر قابل ملاحظه ای در بهبود شار تراوه و مقاومت هیدرولیکی غشا پس از سی دقیقه نسبت به تیمار شاهد در حین فرایند داشته و فرکانس های 45 و 100 کیلوهرتز نتوانسته اند تأثیر معنی داری در بازیابی شار تراوه و کاهشمقاومت هیدرولیکی داشته باشند.اعمال فراصوت در هیچ یک از فرکانس های مورد آزمایش تأثیری بر شارتراوه و مقاومتهیدرولیکی غشای حلزونی درطول فرایند ندارند.عدم تأثیراثرپاک کنندگی امواج فراصوت در غشای حلزونی به دلیل ساختار مخصوص مدول آن است که از رسیدن امواج فراصوت و اثرات ناشی از آن بر سطوح ومنافذ غشا جلوگیری نموده و لذا قادر بهجلوگیری از گرفتگی نمی باشند.