مقاله رنگ آميزي فاژ آنتي بادي نوترکيب ضد فيمبريه K99 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 821 تا 827 منتشر شده است.
نام: رنگ آميزي فاژ آنتي بادي نوترکيب ضد فيمبريه K99
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بادي نوترکيب
مقاله فاژ
مقاله رنگ آميزي
مقاله K99

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي يزدي علي اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنتي بادي هاي نوترکيب نسل جديدي از آنتي بادي هاي مونوکلونال مي باشند که با روش هاي جديد بيولوژي مولکولي ساخته مي شوند. اين آنتي بادي ها معمولا توسط فن آوري نمايش بر روي سطح فاژ از کتابخانه هاي فاژي ايمن يا غيرايمن بر عليه آنتي ژن مورد نظر جدا مي گردند و از آنها جهت تشخيص و درمان برخي از بيماري ها و همچنين شناسايي تعداد زيادي از آنتي ژن ها استفاده مي شود.
در موارد تشخيصي، تشکيل کمپلکس آنتي بادي آنتي ژن بايستي به نحو رديابي مي شود که از روش هاي گوناگوني جهت آشکارسازي آنها استفاده مي شود. هدف از انجام اين تحقيق رنگ آميزي يک فاژ آنتي بادي نوترکيب ضد آنتي ژن K99 توسط دو رنگ مخصوص رنگ آميزي پروتئين ها و سنجش فعاليت فاژ رنگ آميزي شده در تشخيص مستقيم فيمبريه K99 مي باشد.
روش بررسي: فاژميد وکتور حامل ژن آنتي بادي ضدفيمبريه K99 را پس از خالص سازي به سلول E.coli سويه TG1 انتقال داده تا اين آنتي بادي به شکل Phage-scFv بيان گردد. پس از بيان آنتي بادي فوق و خالص نمودن آن، با استفاده از رنگ هاي Coomassie brilliant blue و Disperse Red dye 60 اقدام به رنگ آميزي آن نموده و توانايي شناسايي آنتي بادي رنگ آميزي شده نسبت به آنتي ژن K99 خالص مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: رنگ آميزي فاژ آنتي بادي با هر دو رنگ فوق قابل انجام بوده و آنتي بادي مذکور بعد از رنگ آميزي قادر به شناسايي آنتي ژن
K99 مي باشد.
نتيجه گيري: مي توان از رنگ هاي فوق که قابليت رنگ آميزي پروتيين ها را دارند و همچنين باعث تخريب ساختار آن ها نمي شوند در رنگ آميزي فاژ آنتي بادي ها بهره جست و از آنها در جهت شناسايي آنتي ژن مربوطه استفاده نمود.