مقاله رهيافت هاي تلفيقي در طراحي رشته اقتصاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در اقتصاد اسلامي از صفحه 171 تا 200 منتشر شده است.
نام: رهيافت هاي تلفيقي در طراحي رشته اقتصاد اسلامي
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد اسلامي
مقاله برنامه ريزي درسي
مقاله برنامه درسي تلفيقي
مقاله رويکردهاي غيررشته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيغامي عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلسفه آموزش و رويکردهاي برنامه ريزي درسي در گذشته فقط به انتقال مجموعه اي از دانش سازمان يافته يا پديد ساختن و ارتقاي نظام ارزشي حاکم بر رفتارهاي فرد و جامعه محدود مي شد. به صورتي که طي چندين قرن اغلب رشته هاي علمي از جمله اقتصاد، برنامه هاي درسي تخصصي و تک رشته اي، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش هاي جديدي مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نيازهاي دنياي جديد در فراسوي ساختار يک سويه نگر رشته هاي تخصصي جست و جو شده و جزيي نگري و تقسيم علوم رايج دهه هاي اخير، مورد نقد واقع مي شود. اين جريان که در حوزه طراحي برنامه هاي درسي، در رويکردهاي به اصلاح غيررشته اي يا تلفيقي تجلي يافته اند را مي توان در انواع رويکرد درون رشته اي موازي، رويکرد ميان رشته اي، رويکرد چندرشته اي، رويکرد چندرشته اي متقاطع، رويکرد چندرشته اي متکثر و رويکرد فرارشته اي (در سه نوع افقي، قائم و مورب) گونه شناسي کرد.
حال با توجه به اين که دانش اقتصاد اسلامي، دانشي تلفيقي از دو حوزه معرفتي علوم اقتصادي و علوم اسلامي است؛ طراحي هاي آموزشي و برنامه هاي درسي اين رشته نمي تواند فارغ از ادبيات پيش گفته باشد و بي شک بهره مندي از ظرفيت ها و يافته هاي علمي و تجربه هاي آموزشي اين رويکردها، مي تواند سرعت تحول و نوآوري در برنامه هاي آموزشي و سرمايه هاي انساني آن را مضاعف کرده و توانمندي و کارآمدي اين دانش را در مقابله با مسايل ارتقا دهد.
در مقاله حاضر، در پي آن هستيم تا ضمن معرفي اين رهيافت ها، با طراحي نمونه هايي، امکان عملي استفاده از رهيافت هاي تلفيقي در برنامه هاي درسي و گرايش هاي مقاطع تکميلي رشته اقتصاد اسلامي را نشان دهيم.