سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد علی نادی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان(اصفهان)
ایلناز سجادیان – دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه اصفهان -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگا

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط بین یادگیری خود تنظیم با حمایت اجتماعی(خانوادگی) ادراک شده ،سبکهای دلبستگی و مهارتهای تحصیلی دانشجویان بوده است . روش انجام این پژوهش علی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی شهر اصفهان تشکیل می دادند. نمونه آماری این پژوهش بر اساس مطالعه مقدماتی وهمچنین جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران(۲۰۰۱)۳۰۰ نفر برآورد گردید . دانشجویان با روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها در مورد آنها اجرا گردید. ۲۷۲ م.رد از پرسشنامه ها باز گردانده شد ، بدین معنا که نرخ پاسخگویی شرکت کنندگات در پژوهش ۹۰/۶۶درصد بود. میانگین سنی دانشجویان ۲۲/۴۲سال با دامنه ۱۸ تا ۴۲ سال و انحراف استاندارد ۳/۲۰ بود. پاسخ دهندگان از ۲۶ رشته دانشگاهی متفاوت انتخاب شدند که ۱۱۲ نفر از آنها در دانشگاه دولتی اصفهان و۱۶۰ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان مشغول به تحصیل بودند.