سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه مازند
حسین میارنعیمی – استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای فشرده سازی تصاویر قابت مبتنی بر فراکتالها، با هدف کاهش زمان فشرده سازی ارائه می شود. در این روش به منظور کاهش زمان فشرده سازی از دو نکته مهم استفاده می شود، نکته اول کاهش اندازه مجموعه بلوکهای دامنه است که در تحقیقات قبلی نیز از آن استفاده شده است. نکته ابتکاری جدید بررسی ومطالعه اثر ضریب مقیاس بندی کنتراست در مراحل مختلف الگوریتم است که در نتیجه آن به جای جستجوی این ضریب در فرانید تطابق بلوکها، از مقادیر از پیش تعریف شده استفاده می شود که تاثیر به سزایی در کاهش زمان فشرده سازی دارد، الگوریتم پیشنهادی فرایند تطابق بلوکها را درچهار مرحله انجام می دهد. در مرحله اول بلوکهای برد 16 16 و در مراحل بعدی به ترتیب 8 ´8 ، 4 ´4و 2 ´2است. برای بررسی کارایی الگوریتم ارائه شده و مقایسه آن با الگوریتم های دیگر آزمایشات زیادی انجام شده است . در همه این آزمایشات الگوریتم پیشنهادی بدون تغیر در معیارهای کیفی تصویر فشرده شده، زمان فشرده سازی را به مقدار قابل توجهی کاهش داده است .