سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشکان رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دا

چکیده:

برای تعیین بهتر منابع مالی حمل و نقل یک منطقه، مدیران باید به کلیه اجزای مربوط به این موضوع توجـه نماینـد . یکـی از این موارد، ساخت تقاطعات غیر هم سطح راه و راه آهن در مناطق شهری است . به ایـن منظـور روشـی بـرای ارزیـابی کمـی موقعیت هایی با پتانسیل ایجاد این تقاطعات، ارائه می شود . این روش هفت عامل را در نظر می گیرد که عبارتند از : سر و صـدا، پیوسـتگی اجتمـاعی، تـاخیر، دسـترس پـذیری، قابلیـت اتصال، توزیع جغرافیایی و ایمنی . هر عامل مقداری بین 0 و 1 به خود اختصاص می دهد تا مقایسه وزنی بین عوامل مختلـف به خوبی انجام گیرد . مجموع مقادیر این عوامل می تواند در ارزیابی و اولویت بندی موقعیت های تقاطعات غیر هم سطح راه و راه آهن مورد استفاده قرار گیرد .