سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی شعبانی –
امیراحمد شیشه گر – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله روشی ترکیبی بر پایه تعبیر منبع مکان مختلط پرتو گوسی و نیز روش تطبیقی فاز در محاسبه پرتو گوسی بازتابشی از یک سطح عایقی، برای مدل سازی برخورد پرتو گوسی به یک لبه عایقی ارائه شده است. به کمک اینروش می توان الگوریتم ردگیری پرتو گوسی را برای پیش بینی انتشار امواج فرکانس بالادرمحیط های پیچیده تکمیل نمود. در این روش مانند فرمولاسیون رایج در روشهای یکنواخت تفرق ، میدان حاصل از برخورد پرتو گوسی سه بعدی را به صورتمجموع میدان های تابشی، بازتابشی و تفرق یافته بیان می کنیم. میدان بازتابشی را با فرض امتداد صفحات تشکیل دهنده لبه، به روش تطبیق به صورت دو پرتو گوسی بیان می کنیم. سپس به کمک تعبیر منبع مکان مختلط، مرزهای بازتابش را تعیین می کنیم. میدان پرتو های بازتابشی تنها در داخل این مرز ها معتبر خواهند بود. برای ایجاد پیوستگی میدان مجموع، میدان تفرق یافته را از تئوری نور هندسی به میدان های تابشی و بازتابشی اضافه می کنیم.