سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر امیدوار – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
سیدعلیرضا ذولفقاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
مهدی معرفت – دانشیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کوران هوا یکی از عواملی است که باعث ایجاد نارضایتی حرارتی در ساکنان اغلب ساختمانها میشود. این عامل حتی میتواند آسایشسرنشینان اتومبیلها و وسایل نقلیه را مختل نماید. به همین دلیل شناسایی پدیده کوران و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت ویژهای برخورداراست. دمای هوا، سرعت جریان هوای وزشی و همچنین شدت اغتشاشات جریان از جمله عوامل مؤثر بر این پدیده میباشند. سرعت ودما از جمله پارامترهایی هستند که به راحتی قابل اندازهگیری و یا محاسبهاند اما شدت اغتشاش جریان را نمیتوان بدون محاسباتدقیق جریان سیال و مدلسازی اغتشاشات آن محاسبه نمود. در این مقاله یک روش تحلیلی ساده به منظور محاسبه شدت اغتشاشاتجریان هوای وزشی به بدن افراد ارایه شده است. در این روش سعی شده که پارامتر شدت اغتشاش به نحوی به پارامترهای هندسی وجریانی سادهتر ربط داده شود. نتایج حاکی از آن است که مدل مذکور میتواند با تقریب بسیار خوب و قابل قبولی درصد نارضایتی ناشیاز کوران را در افراد پیشبینی نماید.