سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا تودجی – قطب علمی قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پل یتکنیک
سیدحمید فتحی – قطب علمی قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پل یتکنیک
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پل یتکنیک

چکیده:

مشکلات کیفیت توان شبکه در حال گسترش بوده و بنابراین UPQCبه عنوان یک جبرانساز جامع برای بهبود کیفیت توان مورد استفاده قرار می گیرد. اما این جبرانساز به علت عدم دارا بودن یک منبع توان حقیقی در ساختار معمول خود قادر به حل برخی از مشکلات توان از قبیل افت ولتاژ عمیق و طولان یمدت نیست. ، منابع تولید پراکنده(DG)با وجود مزایای زیاد خود مشکلاتی در اتصال به شبکه دارند . ترکیب جبرانسازUPQC و منبعDG با تولیدDC راه حلی برای دو مشکل ذکر شده ، است که ه م یک منبع توان برایUPQC فراهم کرده و هم مشکل اتصالDG به شبکه را حل م ینماید. در این مقاله یک روش کنترل جدید برای تزریق کنترل شده توان از طریق بخش سری و موازی جبرانسازUPQC به علاوه یک تغییر ساختار در سیستم ترکیبی پیشنهاد گردیده و همچنین وظیفه تنظیم ولتا ژDC به مبدل متصل به DG داده شده است. نتایج شبیه سازی در نر م ا فزارMATLAB/simulink نشان م یدهد که استفاده از روش پیشنهادی منجر به توسعه قابلیت های جبرانسازیUPQC کاهش چشمگیر توان نامی بخش موازی جبرانساز می شود . مزیت دیگر روش پیشنهادی، کنترل کامل روی توا ن تولیدیDC و مدیریت انتقال این توان به سمت شبکه و بار م یباشد.