سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق مرکز مطالعات دینامیکی، دانشگاه صنعت آب و برق
محمدرضا آقامحمدی – استادیار دانشکده برق مرکز مطالعات دینامیکی، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

چکیده:

یکی از مهمترین شاخص های بیانگر پایداری گذرا، زمان رفع. بحرانی(Critical Clear Time)یک خط میباشد ،محاسبهCCT مستلزم انجام شبیه سازی در حوزه زمان وانجام یک روند زمانبر می باشد. شبکه عصبی توان تخمین مقادیر،CCT با استفاده از کمیات بهره برداری را داراست .انتخاب مناسب ورودی های شبکه عصبی، قدرت یادگیری شبکه عصبی را بالا می برد. در این مقاله نشان داده می شود با بکارگیری روش آماریِ محاسبه همبستگی بین مقادیرCCTو کمیات بهره برداری، می توان بهترین ورودی های شبکه عصبی را برای تخمینCCTانتخاب کرد . درنهایت با بکارگیری آنالیز حساسیت به بهبود پایداری گذرای سیستم در یک شرایط بهره برداری خاص پرداخته میشود.