سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدفرزان صباحی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
محمود مدرسی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
عباس شیخی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی

چکیده:

در بسیاری از مسائل آشکارسازی مدل سیگنال دریافتی تحت فرضیه H0 همان مدل سیگنال دریافتی تخت فرضیه H1 است با این تفاوت که بعضی از پارامترهای مدل، مقادیر ثابت و مشخصی فرض می شوند. یک مثال از چنین مسائلی آشکارسازی یک هدف با دامنه مجهول در کلاتر محیط است. در این حالت فرضیه H0 همان فرضیه H1 است که دامنه هدف آن در صفر فرض شده است. با در نظر گرفتن دیدگاه بیزی در مورد پارامترهای مجهول،می توان نشان داد که نسبت درستنمایی با استفاده از توزیعهای پسین و پیشین پارامترها بدست می آید. در این مقاله با استفاده از این قاعده یک آشکارساز با ساختار ساده برای کلاتر گوسی ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که کارایی این آشکارساز در مقایسه با آشکارسازهای موسوم برتری محسوسی دارد.