سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه نبوی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه فردوسی
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی
ابراهیم ظهوروحیدکریمی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی

چکیده:

در این تحقیق روش جدیدی برای ساخت پانل ساندویچی فلزات با هسته فومی ارائه شده است. در این روش ابتدا پودر آلومینیوم و نمک با نسبت وزنی معین مخلوط شده و به شیوه های معمول در متالورژی پودر در قالب فشرده و فرم داده شد. روی سطوح بالا و زیرین قطعه خام فشرده شده، فیلم نازکی از مخلوط پودر اکسید مس و آلومینیوم با نسبت استوکیومتری پاشیده می شود. قطعه خام پوشش داده شده با مخلوط پودری بین صفحات آلومینیومی قرار گرفته و تحت فشار استاتیک و در اتمسفر کنترل شده حرارت داده می شود. در مخلوط پودری اکسید مس و آلومینیوم، در حین حرارت دیدن واکنش گرمازای (3CuO + 2Al = Al2O3 + 3Cu, ∆H<0 ) انجام گرفته و گرمای حاصل از آن باعث ذوب سطحی دیواره پانل و هسته فومی شده و امکان اتصال لایه متخلخل را به دیواره های پانل فراهم ساخته و باعث استحکام اتصال می گردد. به منظور بررسی میزان چسبندگی دیواره پانل به هسته فومی، استحکام برشی فصل مشترک اندازه گیری شده و با استحکام برشی فصل مشترک پانل های تولیدی از سایر روش ها مقایسه شد. نتایج حاصل نشان می دهد با استفاده از فرایند سنتز احتراقی در تولید پانل های ساندویچی فلزی، پانل های حاصل نسبت به پانل های تولید شده با سایر روش های موجود، اتصال مستحکمتری داشته و حداکثر استحکام در زمان های کوتاهتری حاصل می شود.