سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا حاتمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
منصور خانکی – استادیار مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی
مصطفی مافی – استادیار مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:
استفاده بهینه از انرژی و افزایش بهره وری سیستم ها موجب تغییراتی در طراحی سیکل ها به خصوص سیکل های تبرید شده است. یکی از مواردی که موجب بهبود عملکرد سیکل تبرید می شود، اضافه نمودن اجکتور به آن است که موجب صرف انرژی کمتر و افزایش ضریب عملکرد می گردد. در این مقاله با توجه به آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل تبرید برای چیلرهای تک اثره و دواثره تأثیر و مکان یابی بهینه برای اجکتور موردبرررسی قرار می گیرد. در این بررسی که اعتبار سنجی آن با مقالات صورت پذیرفته است اجکتور در دو سناریو بررسی شده است. در حالت اول یک اجکتور و در سناریو دوم از دو اجکتور در سیکل تبرید استفاده می شود و تاثیر این تغییرات بر روی ضریب عملکرد چیلرها و راندمان اگزرژی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که با اضافه نمودن دو اجکتور در سیکل دواثره در بهترین سناریو ضریب عملکرد از1/32به 1/82 بهبود می یابد و در چیلر تک اثره اضافه نمودن دو اجکتور موجب افزایش ضریب عملکرد از 0,72 به1/13میگردد