سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاطمه بکائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران
حامد تقوی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران
پگاه امیردیوانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:
یکی از انواع مهم مواد زائد جامد، زباله های تولیدی از مراکز پزشکی و بهداشتی- درمانی نظیر بیمارستان ها، درمانگاه ها، پلیکلینیک ها، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، مطب های پزشکان و دندان پزشکان می باشند که در میان این دسته از مراکزتولیدی زباله، بیمارستان ها چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت زباله اهمیت بیشتری دارند . مدیریت زباله های بیمارستانی یاپسماند های جامد مراکز بهداشتی – درمانی عبارت است از مجموعه مقررات منسجم و نظام یافته در زمینه مراحل تولید، نگهداری،جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع مواد زاید جامد مطابق با بهترین اصول بهداشت همگانی، اقتصاد، حفاظت از منابع زیباشناختی و سایر نیازهای زیست محیطی و آنچه که برای عموم مردم مورد توجه است. به طور کلی می توان مدیریت پسماندهایجامد را هماهنگ کننده مراحل کنترل تولید، بسته بندی و نگهداری، جمع آوری، حمل و نقل، تبدیل و دفع نهایی زباله دانست.شایان ذکر است ساماندهی وضعیت فعلی پسماندهای پزشکی تولیدی در ایران مستلزم تعریف جایگاه خاص، ترویج فرهنگتفکیک از مبدأ و به اجرا درآمدن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می باشد. بدیهی است با اتکاء به دانش کافی ازوضعیت موجود و آمار دقیق، می توان گامهای موثری برداشت و از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به منابع مالی کشورجلوگیری به عمل آورد.در این مقاله سعی بر آن شده است تا با بررسی زباله های بیمارستانی و انواع آن و روشهای مدیریت صحیح این دسته از مواد زایدجامد ، به اهمیت این مقوله در زندگی بشر پی ببریم و با ارایه پیشنهادات بهداشتی مناسب ، خطرات آن را به حداقل برسانیم.