سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمسعود نصرآزادانی – استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا جعفرزاده اسکویی – دانشجوی کارشناس ارشد، مهندسی خطوط راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

افزایش زمان و هزینه های مازاد طرح های ساخت شبکه ریلی درکشور از یک سو و گسـتردگی طیـف پـروژه ، پیچیـدگی، مکـانیزم تـامین مـالی و سیسـتم اجرای منحصر بفرد برای هر پروژه از سوی دیگر، ضرورت تجدید نظر اساسی در مدیریت و اجرای آن را بیان می کنـد ، از طرفـی تـامین اعتبـار مـورد نیـاز جهت اجرا، بستر سازی جهت جذب سرمایه های بزرگ داخلی و خارجی و کاهش تعهدات دولتی در سرمایه گـذاری از جملـه ضـرورت هـای اسـتفاده از روش های نوین نظام اجرایی درطرح های ساخت شبکه ریلی درکشور هستند . [1]
اصولاً روش اجرایی کارآمد، ریسک را به طرفی که بیشترین توانایی و ظرفیت پذیرش آن را دارد منتقل می نماید، از طرفی استفاده از سیستم های اجرایـی نوین در کشور نیاز به بستر سازی مناسب دارد . در این تحقیق ضمن معرفی انواع سیستم های قراردادی و روش های پرداخت پروژه، بـه معرفـی انـواع روش های تامین سرمایه و مکانیزم تامین مالی پروژه ها و نحوه مشارکت تامین کننده منابع مالی در پروژه های ساخت شبکه ریلی کشـور و در نهایـت بـا بررسـی های میدانی و بهره گیری از نظرات اهل فن به جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیق خواهیم پرداخت