مقاله روند آلودگي هاي انگلي رود ه اي در شهرستان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 360 تا 371 منتشر شده است.
نام: روند آلودگي هاي انگلي رود ه اي در شهرستان کرمانشاه
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند
مقاله انگل هاي روده اي
مقاله کرم ها
مقاله تک ياخته ها
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزوي يزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پايش دايمي آلودگي ها و بيماري هاي عفوني شايع در جوامع مختلف، يکي از نيازهاي مهم براي برنامه هاي بهداشتي- درماني کشور است. اين مقاله ضمن ارزيابي آخرين مطالعات موجود در مورد آلودگي هاي انگلي روده اي در شهرستان کرمانشاه، روند تغييرات حاصله در الگوي آلودگي هاي مزبور در اين شهرستان را طي دهه هاي اخير بيان مي کند.
روش ها: در اين مطالعه مروري از موتورهاي جستجوگر اينترنتي، مقاله ها، پايان نامه ها، کنگره ها، طرح هاي پژوهشي، کتاب هاي انگل شناسي و اطلاعات منتشر نشده طي سال ها و دهه هاي اخير، استفاده و اطلاعات موجود در مورد انگل هاي روده اي انساني در شهرستان کرمانشاه گردآوري شد. در ادامه، وضعيت موجود اين آلودگي ها و روند تغييرات آن ارزيابي و مقايسه گرديد.
يافته ها: يافته هاي آخرين مطالعه در جامعه شهري و روستايي کرمانشاه، حاکي از وجود حداقل ده نوع انگل کرمي و تک ياخته اي در اين شهرستان است. به طور کلي ميزان شيوع آلودگي هاي کرمي و تک ياخته اي در اين شهرستان 6/7 درصد و بيشتر مربوط به تک ياخته ها است. ژيارديالامبليا با شيوع 9/6 درصد شايع ترين تک ياخته بيماري زاي روده اي است.
نتيجه گيري: مقايسه نتايج مطالعات گذشته و اطلاعات جديد موجود در برخي مراکز آزمايشگاهي تشخيصي، نشان دهنده کاهش قابل توجه در ميزان و انواع آلودگي هاي انگلي روده اي در شهرستان کرمانشاه است.