سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
صبا میردریکوندی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد -کارشناس ارشد معماری
کیوان کامران – مدرس مدعو دانشگاه جندی شاپور دزفول-کارشناس ارشد عمران

چکیده:
هر بررسی الگوهای شهری در کشورهای مختلف نشان می دهد علل شکل گیری ساختار شهرها وابسته به نگرش هایخاص آن سرزمین بوده است؛ با موجودیتی انسانی ، کالبدی ،تاریخی.با نگاهی به دوران گذشته در می یابیم هر شهری نشانه های منحصر به فرد خود را داشته و عوامل بسیاری در ساخت ومعرفی یک شهر به کار گرفته می شوند.که عامل بارزی برای جدایی آن از سایر شهرهامی شود.در این نوشتار تلاش شده است عوامل موثر در شکل گیری شهر خرم آباد مورد باز شناخت قرار گیرد و در ادامه بهبررسی و تحلیل پارامترهای سازنده آن که نقش بسزایی در روند شکل گیری این شهر داشته می پردازیم.