مقاله رويه کاري فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با استلايت 6 و ارزيابي ريزساختار و تاثير حضور لايه مياني فولاد زنگ نزن آستنيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم و مهندسي سطح از صفحه 49 تا 58 منتشر شده است.
نام: رويه کاري فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با استلايت 6 و ارزيابي ريزساختار و تاثير حضور لايه مياني فولاد زنگ نزن آستنيتي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استلايت
مقاله ريز ساختار
مقاله فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
مقاله جوشکاري قوسي تنگستن- گاز (GTWA)
مقاله لايه مياني
مقاله رقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپورساماني مارال
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانيان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي ساختار ميکروسکوپي، فازشناسي و پروفيل سختي روکش حاصل از سيم جوش پايه کبالت از نوع استلايت 6 بر سطح فولاد زنگ نزن مازتنزيتي 410 بدون لايه مياني و در حضور لايه مياني فولاد زنگ نزن آستنيتي 309 پرداخته شده است. روکش کاري به روش جوشکاري قوسي تنگستن- گاز (GTAM) انجام شد. نمونه ها توسط آزمون هاي متالوگرافي نوري، الکتروني، پراش پرتوايکس، طيف سنجي انرژي (EDS) و سختي سنجي مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي پژوهشي نشان داد که در سطح نمونه ها ساختار متشکل از کاربيدها در محلول جامد غني از کبالت با ساختار دندريتي است. رشد دندريت ها در پوشش بصورت اپي تکسيال مي باشد. کربن از استلايت مذاب در طور مرزدانه هاي آستنيت مذاب در طول مرزدانه هاي آستنيت به فولاد زنگ نزن آستنيتي نفوذ کرده و در فصل مشترک لايه مياني و پوشش ذرات کاربيدي تشکيل يافته است. رقت آهن در روکش باعث کاهش سختي، مقاومت به سايش و خوردگي مي شود، در اثر اعمال مياني رقت آهن در پوشش کاهش يافته است و سختي افزايش مي يابد.