مقاله رويکردها، ابعاد و چهارچوب توانمندسازي مديران آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه 131 تا 154 منتشر شده است.
نام: رويکردها، ابعاد و چهارچوب توانمندسازي مديران آموزشي
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله رويکرد ارتباطي
مقاله رويکرد انگيزشي
مقاله رويکرد شناختي
مقاله تفويض اختيار
مقاله انگيزش خودکارآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تعيين ابعاد توانمندسازي مديران آموزشي، به منظور ارايه چارچوب مناسب براي مديران مدارس کشور، انجام پذيرفته است. بررسي ادبيات تحقيق در جهان نشان مي دهد که تاکنون توانمندسازي منابع انساني در سه رويکرد ارتباطي، انگيزشي و شناختي مورد مطالعه قرار گرفته است. بر همين اساس، براي دست يابي به هدف فوق، پژوهشي طي دو مرحله به روش پيمايشي در سطح ملي اجرا شد.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که 93 درصد کارشناسان و متخصصان حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش، چارچوب پيشنهادي اين تحقيق براي توانمندسازي مديران مدارس کشور را کاملا مناسب و مناسب تشخيص دادند. بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده و تاييد آن توسط تحقيقات قبلي و نظريه هاي موجود، مي توان نتيجه گرفت که چارچوب ارايه شده از پشتوانه نظري و تجربي و اعتبار کافي برخوردار است و اجراي آن، به منظور توانمندسازي مديران عملياتي و ارتقاي آن به مديران عالي و مياني وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد مي شود.