مقاله رويکردي تحليلي به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در هويت شهر از صفحه 51 تا 61 منتشر شده است.
نام: رويکردي تحليلي به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله شهرسازي کارآ
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان خرازي كاميار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرسازي امروز به واسطه انبوه مسايل جديد، خصوصا مشکلات فرهنگي و نيازهاي روحي، رواني و عاطفي مردم، دستخوش تحولات بنيادين شده است. رشد گرايش به شهرسازي کارا يکي از بارزترين اين نمودها است. شهرسازي کارا برخلاف شهرسازي مدرن الگويي يکسان و جهاني نداشته و هر منطقه بر اساس توان هاي انساني، زيست محيطي، اقتصادي، فني و علمي خود نظام شهري ويژه خود را تدوين مي نمايد. امروزه فرهنگ جوامع به عنوان يک سرمايه اجتماعي در برنامه ها و طرح هاي شهري مد نظر قرار مي گيرد. در اين مقاله با رويکردي تحليلي و با تحليل محتواي متن، ابتدا مفهوم فرهنگ در رويکردهاي مختلف تدقيق گرديده و سپس تاثير فرهنگ جوامع در کليه شئون زندگي و بر شهرسازي بررسي گرديده و تاکيدي است بر اين نکته که در کليه طرح ها و برنامه هاي شهري بايد توجه به فرهنگ در سرلوحه مطالعات قرار گيرد و تطابق برنامه و طرح ها با فرهنگ از مقولات اساسي پايداري جوامع است.