سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داوود کریمی دستجردی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تورج کریمی – دانشجوی دکترا مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران

چکیده:

توجه به ارزیابی عملکرد سازمانی در طی سالهای اخیر موجب گسترش چارچوبهـا و متـدولوژی هـایی نظیـر کـارت امتیـازدهی متوازن، مدلهای تعال ی سازمانی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … گردیده که هر یک مزایای گسترده ای را ارائه نموده اند اما مبحـث ذی نفعان چندگانه در بخش دولتی ، در مقایسه با بخش خصوصی که بیشترین توجه را برمشتریان متمرکز می کننـد ، موجـب بـروز
مشکلاتی در بکارگیری این تکنیکهای جدید در ب خش دولتی گشته است که پس از ارزیـابی مـدلهای مختلـف مـدیریت عملکـرد، چارچوب منشور عملکرد ) ) Performance Prism قادر است تا نیازهای ذی نفعان چندگانه را در بخش دولتی پوشش دهد . از طرفی یکی از متدهای موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمین کارایی » تحلیل پوششی داده ها « می باشد که با وجود برخی محـدودیتها، یک متدولوژی توانمند، استاندارد و شفاف است که به مدیران اجازه می دهد تا تعداد نسبتا زیادی ورودی و خروجی، با مقیاس هـای متفاوت را بطور همزمان مورد تحلیل قرار دهند .
در این تحقیق، عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بعنوان یکی از سازمانهای تابعه شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار خواهـد گرفت که با توجه به مزایا و معایب مدلها و چارچوبهای گوناگون در زمینه ارزیابی عملکرد سازمانی، مـدل منـشور عملکـرد بعنـوان چارچوب کلی انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از دیگر تحقیقات در زمینه انتخا ب شاخص ها نیـز کمـک گرفتـه شـده
است . از آنجا که هر یک از مناطق عملیات انتقال گاز دارای تعدادی ایستگاه تقویت فشار بعنوان سـازمانهایی وابـسته هـستند، بـه DEA مـدل شـبه » منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده و اندازه گیری کارایی هر یک از واحدها و زیر واحدها، از مدلی تحت عنـوان واحدهای چند بخشی ) DEA-Like Model for Multiple Decision Making Unit ) « استفاده شده و به منظور رتبه بندی کامـل واحدها و زیرواحدها، این مدل با برنامه ریزی چندهدفه تلفیق گردیده است