سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زینب رمضانی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
جعفر عزیزی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رضا رستمیان – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی ابراهیم نژاد –

چکیده:

تحلیل پوششی دادهها به عنوان رویکردی غیر پارامتری مبتنی بر مرز کارایی، روش قوی و توانمندی برای سازماندهی و تحلیل دادهها است. در این مقاله، نخست کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران در ابعاد مختلف با استفاده از تکنیکتحلیل پوششی دادهها ارزیابی میگردد. سپس جهت رتبهبندی نهایی، یک نمره عددی برای هر شعبه بر اساس تلفیق نمرات کارایی بدست آمده از ابعاد مختلف، تعیین میگردد. چنین رویکردی سبب میشود که مدیران دیدگاه بهتری نسبت به نتایج بدست آمده داشته باشند