سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
جاسم آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشکده فنی مهندسی گرگان
عبدالمجید نورتقانی – عضو هیئت علمی (استادیار) دانشکده فنی مهندسی گرگان و دکتری معماری

چکیده:
امروزه با تغییر الگوی زندگی و ساختار خانواده ها، نیاز افراد به فضاهای مسکونی در حال تغییر و دگرگونی است. مسکن و سکونت،همواره از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تبعیت می کنند. بدین ترتیب خانه ی دیروز یک خانواده ، دیگرمناسب فردای او نیست و عدم توجه به مقوله انعطاف پذیری در طول زمان مشکلاتی مانند عمر کم و بازدهی عملکردی نامناسب ساختمانو مشکلات زیست محیطی را در پی خواهد داشت. ماهیت، میزان کمبود و وجوه نیازهای سکونتی بر حسب گروه های درآمدی طبقههای اجتماعی متفاوت است، یکی از این راه حل ها ایجاد مسکن انعطاف پذیر می باشد. مسکن انعطاف پذیر باید بتواند، بهسهولت در برابر تغییرات دوره زندگی پاسخگو باشد، سیستم های پیش ساخته نوین در طراحی، انعطاف پذیری معینی را ممکنمی سازند و امکان بهبود را بوجود می آورند، در حالیکه سیستم های ساختمانی متداول برای تغییر طراحی نشده اند و هر تغییرشکلی در بنا با تخریب بخش و یا تمامی آن همراه می شود. این پاسخدهی در سه فرآیند مورد بررسی قرار می گیرد ، تطبیق پذیری، تغییر پذیری و تنوع پذیری . هدف از این مطالعه که با روش های کتابخانه ای و مقایسه ای انجام شده است، خاصیت و استفادهاز سیستم های پیش ساخته در مسکن انعطاف پذیر را مطرح می کند.