مقاله ريسک فاکتورهاي هپاتيت B و C در ميان 400 اهدا کننده خون در مشهد بين سال هاي 1386-1382: يک مطالعه مورد – شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در افق دانش از صفحه 68 تا 75 منتشر شده است.
نام: ريسک فاکتورهاي هپاتيت B و C در ميان 400 اهدا کننده خون در مشهد بين سال هاي 1386-1382: يک مطالعه مورد – شاهدي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت B
مقاله هپاتيت C
مقاله ريسک فاکتور
مقاله اهدا کنندگان خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي نيا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري اميرمجدي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت هپاتيت B و C از جمله عفونتهاي شايع در ايران است. يکي از موثرترين راههاي کنترل اين عفونتها پيش گيري از عفونت مي باشد. براي انتخاب بهترين راه پيش گيري، مشخص کردن راههاي اصلي انتقال ضروري است.
روش تحقيق: مطالعه حاضر يک بررسي مورد – شاهدي روي 60 اهدا کننده خون anti-HCV مثبت و 340 اهدا کننده HBsAg  مثبت است که به سازمان انتقال خون مشهد مراجعه کرده بودند. گروه شاهد را 400 بيمار بستري در بيمارستان تشکيل مي دادند که از نظر اين مارکرهاي ويروسي منفي و با گروه بيمار از نظر سن و جنس يکسان انتخاب شده بودند. راههاي انتقال توسط پرسشنامه اي دقيق بر اساس ريسک فاکتورها بررسي شد. مقايسه دو گروه با آناليز تک متغيري و آزمون رگرسيون لجستيک به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.. p-value کمتر از 05/0 تفاوت معني دار آماري در نظر گرفته شد.
يافته ها: فراواني HBsAg و anti- HCV مثبت در ميان اهدا کنندگان خون در مشهد به ترتيب %1.17 و %0.1 بود. در آناليز نهايي چندمتغيري، فرو رفتن سوزن در هر دو گروه شايعترين ريسک فاکتور بود (OR به ترتيب 12/7 و 94/16). سابقه زردي (OR=5.05)، مراجعه به دندانپزشک (OR=4.5) و سابقه زندان (OR=8.08) به عنوان ريسک فاکتورهاي مستقل عفونت HCV شناخته شدند. براي عفونت HBV خالکوبي و سابقه زندان فاکتورهاي پيشگويي کننده مستقل بودند.
نتيجه گيري: راههاي انتقال HBV و HCV در مشهد تفاوت چنداني با ساير نقاط ايران ندارد. برخي اقدامات طبي، الگوهاي شيوه زندگي و موارد فرهنگي در مشهد ممکن است افراد را در معرض برخي ريسک فاکتورها قرار دهد.