سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرعباس فاطمی – کارشناس ارشد زلزله، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی زارع – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و رئیس پژوهش

چکیده:

گرچه بررسی اثرات ساختگاهی از دهه هفتاد میلادی با تحقیقاتSeed و همکارانش آغاز شد، ولی بعد از زلزله سال 1985 مکز یک بود که تاث یر مهم آبرفت و لا یه های خاک سطح ی بر بزرگنما یی حرکات زلزله کاملا روشن شد و پس از آن، تحقیقات گسترده ای در این زمینه آغاز گشت. بنابر گستردگ یمطالعاتانجامشده پیرامون اثرات خاک، عوارض ژئوتکن یکی و ناپا یداریهای زم ین )روانگرایی، زم ین لغزش و اثراتتپوگرافی وفرو نشست و…(، در این مجموعه بیشتر بر اثرات ساختگاهی پهنه بندرعباس تاکید خواهد شد. با توجه به اهمیت سیاسی، اقتصادی و شرایط استراتژیک شهر بندرعباس و همچنین احتم ال وقوع یک زمین لرزه بزرگ، مطالعه دقیق خطرات و خساراتی که در اثر ویژگیهای ساختگاهی، هریک از مناطق شهر بندرعباس را تهدید می نماید، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، انجام ریز پهن هبندی لرز های شهر بندرعباس اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این مجموعه، ابتدا بر اساس تقسیمات موجود شهری، پهنه بندرعباس به مناطق مختلف تقسیم شد بطوریکه اغلب این نواحی منطبق با محلات شهر بندرعباس م ی باشد. سپس در هر منطقه ایستگاههایی به منظور انجام آزمایشهای میدانی مشخص گردید و در هر ایستگاه برداشتهای صحراییموردنیاز میکروترمور،سرعتموج برشی و ژئوالکتریک انجام شده است. به دنبال آن، باتوجه به ویژگیها و کاربرد میکروترمورها و سرعت موج برشی در تعیین اثرات ساختگاه، شهر بندر عباس برپایه نتایج بدست آمده از برداشتهای صحرایی میکروترمور و آزمایش سرعت موج برشی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در نهایت، شهر بندرعباس براساس نوع و فرکانس غالب خاک و همچنین میزان تشدید، به نواحی مختلف تفکیک شده و نقشه های ریز پهنه بندی بندرعباس ارائه گردیده است.