مقاله زمين شناسي كانسنگ و مطالعات ميانبارهاي سيال در محدوده طلاي ارغش، جنوب باختر نيشابور، شمال خاور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 129 تا 136 منتشر شده است.
نام: زمين شناسي كانسنگ و مطالعات ميانبارهاي سيال در محدوده طلاي ارغش، جنوب باختر نيشابور، شمال خاور ايران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارغش
مقاله طلا
مقاله ميانبارهاي سيال
مقاله اپي ترمال
مقاله سولفيدي شدن پايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف پور اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: عليرضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: انسدل كوين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده طلاي ارغش در بخش خاوري زون سبزوار واقع است. پي سنگ اين زون، شامل سنگ هاي دگرگوني پركامبرين و رسوبات بر قاره اي پالئوزوييك و مزوزوييك است. پي سنگ به وسيله كمپلكس هاي افيوليتي كرتاسه بالايي و سنگ هاي آذرين و رسوبي ترشيري پوشيده مي شود. محدوده ارغش شامل پنج سامانه رگه اي طلا (Au-I تا Au-V) و يك رگه حاوي Sb است كه در سنگ هاي آتشفشاني سيليسي تا حد واسط، توف، گرانيت و ديوريت ترشيري وجود دارند. شديدترين دگرساني به فاصله يك تا پنج متري حاشيه رگه ها محدود مي شود كه غالبا شامل آرژيليك شديد است. اين دگرساني توسط دگرساني آرژيليك يا پروپيليتيك ضعيف تا متوسط در بر گرفته مي شود. كانه زايي به طور عمده به صورت رگه اي صورت گرفته است. ميانگين عيار طلا در رگه ها 0.7 گرم در تن است. پيريت كاني سولفيدي اصلي در كانسنگ هيپوژن و شامل چهار نسل مختلف است: 1) پيريت بي وجه تا وجه دار و ريزدانه تا درشت دانه (Py-I) كه عموما در زمينه كوارتز رگه ای پراكنده است و به صورت محلي با كاني هايي مانند كالكوپيريت، ماركاسيت، تتراهدريت – تنانتيت و آرسنوپيريت همراه است. ذرات طلاي آزاد همراه با اين نسل از پيريت تشكيل شده اند؛ 2) پيريت فرامبوييدي (Py-II) كه تا 960 گرم در تن طلا دارد؛ 3) رورشدي هاي پيريت آرسنيكي(Py-III)  بر روي پيريت وجه دار تا بي وجه نسل اول. اين نسل از پيريت تا 1980 گرم در تن طلا دارد. طلا در ساختار پيريت فرامبوييدي و آرسنيكي مي تواند به صورت ذرات نانوي طلا و محلول جامد ناپايدار وجود داشته باشد؛ 4) پيريت عقيم، بي وجه، پركننده شكستگي و تاخيري (Py-IV). فرايندهاي سوپرژن باعث اكسيدشدن انواع پيريت به اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن در بالاي سطح ايستايي شده اند. دماي همگن شدن ميانبارهاي سيال موجود در کوارتز، غالبا در محدوده دماي 285-279 درجه سانتي گراد قرار مي گيرد. دماي ذوب يخ از -0.1 تا -3.2 درجه سانتي گراد متغير است كه منطبق بر شوري بين 0.2 تا 5.3 درصد وزني معادل NaCl است. دماي همگن شدن ميانبارهاي سيال موجود در کلسيت بين 313-169 درجه سانتي گراد و شوري آنها بين 0.7 تا 1.9 درصد وزني معادل NaCl است. شوري سيال ها به طور کلی پايين است و اين امر توسط کاني شناسي کانسنگ و محتوي فلزي آن نيز تاييد مي شود. روند دماي همگن شدن – شوري، با ترکيبي از فرايندهاي جوشش يك سيال غني از گاز و نيز آميختگي (رقيق شدن) يك سيال شورتر و داغ تر با سيالي با شوري و دماي پايين تر سازگار است. نهشت طلا در اثر اين فرايندها و همين طور واکنش سيال های کانه دار با کمرسنگ ها صورت گرفته است. ويژگي هاي زمين شناختي، بافت كانسنگ، کاني شناسي کانسنگ و دگرساني و داده هاي دماسنجي ميكروسكوپي بيانگر كانه زايي از نوع اپي ترمال تيپ فلزات قيمتي با سولفيدي شدن پايين است.