سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا حسینی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتری زمین شناسی مهندسی

چکیده:

بعد از آبگیری سد کرخه درتاریخ 1997/7/6 تعداد زیادی زمین لرزه با بزرگی کمتر از 4 در محدوده مخزن سد بوقوع پیوسته است. در این تحقیقخصوصیات زمین لرزه های فوق و رابطه آن با شرایط مخزن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، زمین لرزه های واقع شده در شعاع 60 کیلومتری ازمحور سد استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان میدهد که تجمع زمین لرزه ها بعد از آبگیری سد در سمت مخزن سد بیشتر شده بوده و از عمق کمتری برخوردارند. عمق کانونی این زمین لرزه ها کمتر از 15 کیلومتر است، و با دور شدن از محور سد عمق کانونی و بزرگی آنها افزایش یافته است. نتایج حاصلنشان می دهد که با آبگیری مخزن سد شیب ضری b (پارامتر گوتنبرگ – ریشتر) افزایش یافته و نیز مقدار b با دور شدن از محل سد کاهش یافته است، که مبین افزایش تعدادزمین لرزه های کوچکتر بعد از ابگیری مخزن می باشد.