مقاله زنان، توسعه و آموزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1383 در پيك نور- علوم انساني از صفحه 78 تا 83 منتشر شده است.
نام: زنان، توسعه و آموزش
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان ايراني
مقاله حقوق بشر
مقاله نقش زنان در توسعه
مقاله آموزش
مقاله رويكرد رفاه گرا
مقاله رويكرد عامليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نصرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند پيچيده توسعه و نقش منابع انساني، به مثابه يكي از اصلي ترين عوامل آن، مستلزم بازنگري در نقش زنان است كه نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند. از اين رو، در اين مقاله نخست نگاهي به نقش زنان و جايگاه اقتصادي ـ اجتماعي آنها خواهيم داشت. نقطه آغازين اين نگاه منشور سازمان ملل متحد و بيانيه حقوق بشر است كه بر اساس آنها اصل برابري زن و مرد به رسميت شناخته شده است. پس از آن، مروري خواهيم داشت بر رويكردهايي كه بر اساس آنها نقش زنان در فرايند توسعه ترسيم شده است. اين رويكردها، كه در يك فراگرد در حال تحول شكل گرفته اند، عبارت اند از: رويكرد رفاهي، رويكرد عدالت محور، رويكرد فقرزدايانه، رويكرد اثربخشي و بالاخره رويكرد توانمندسازي. سه رويكرد نخست، بيشتر جنبه حمايت از زنان را دربرمي گيرد و دو رويكرد بعدي، كه تحول اساسي در به رسميت شناختن نقش زنان ايجاد مي كنند، بر جنبه عامليت تاكيد دارند. ضمن اشاره به لزوم حذف موانع موجود بر سر راه زنان، به نقشي كه آموزش مي تواند در توانمندسازي آنان، نه به عنوان ابزار توسعه بلكه به مثابه موتور آن، ايفا كند تاكيد خواهد شد. در پايان، نگاهـي خواهيم داشت به وضعيت زنان ايران. در اين ميان تاكيد ما بر زناني است كه، با دستيابي به آموزش عالي،مي توانند نقش موثرتري در توسعه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي كشور داشته باشند.