سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
علی افشاری – گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سپیده درزی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غزال چراغعلی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قدیر مومنیان – گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko در استان های شمالی ایران از جمله استان گلستان از بیش ترین فراوانی در میان گونه های جنس Trichogramma برخوردار است و همه ساله به طور گسترده ای در اینسکتاریوم های دولتی و خصوصی پرورش یافته و به منظور کنترل آفات بالپولکدار بویژه کرم غوزه ی پنبه (Helicoverpa armigeraHübner) در سطح مزارع پنبه، گوجه فرنگی و سویا رهاسازی می گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تعدادی از مهم ترین پارامترهای نشوونمایی و تولیدمثلی این زنبور شامل طول عمر، میانگین روزانه ی درصد پارازیتیسم، درصد خروج حشرات کامل و نسبت جنسی با پرورش روی تخم شب پره ی مدیترانه ای آرد در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. تمام آزمایش ها در دمای ۱±۲۵ درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و دوره ی روشنایی به تاریکی ۱۶ به ۸ ساعت و با ۵۰ تکرار برای پارامترهای طول عمر و میانگین روزانه ی پارازیتیسم و ۱۰ تکرار برای پارامترهای درصد خروج و نسبت جنسی انجام شدند. میانگین طول عمر حشرات کامل نر (۰/۵۱±۴/۸۸ روز) از میانگین طول عمر حشرات کامل ماده (۱/۱±۶/۹۸ روز) کم تر بود. میانگین روزانه ی پارازیتیسم ۱/۳۴±۱۱/۳۳ عدد تخم میزبان در روز محاسبه گردید که با توجه به طول عمر نسبتاً طولانی زنبورهای ماده، نشان دهنده ی قدرت پارازیتیسم قابل توجه این زنبور می باشد. درصد خروج حشرات کامل زنبور ۱/۰۹±۸۹/۶ درصد برآورد شد که نشان دهنده ی بالا بودن نرخ تبدیل شفیره ها به حشرات کامل بود. نسبت زنبورهای ماده به کل زنبورهای خارج شده که به عنوان یک پارامتر مهم در ارزیابی کیفیت سامانه های پرورش زنبورهای تریکوگراما مورد استفاده قرار می گیرد ۰/۵۹±۵۸/۵ درصد محاسبه گردید. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که تخم بید غلات به عنوان یک میزبان جایگزین مناسب می تواند در پرورش انبوه این زنبور مورد استفاده قرار گیرد.