سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اشکان رفعت – گروه گیاه گزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
سیدعلی صفوی – گروه گیاه گزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
شهرزاد ایرانی پور – گروه گیاه گزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

؛ Ooencyrtus telenomicida Vassiliev از پارازیتوئیدهای مهم تخم سن گندم می باشد. زیست شناسی این زنبور در دمای ۰/۵±۲۵ درج سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵% و دوره ی نوری ۸:۱۶ (روشنایی، تاریکی) با ارایه ی ۲۸ عدد (دو دسته) تخم میزبان برای هر ماده در هر آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که نرخ زاد و ولد ۳/۱۹ تخم در هر روز، متوسط دوره ی جنینی تخم ها ۱۴/۱۶ روز، طول عمر زنبورهای ماده ۳۰ و نر ۲۸/۵۵ روز، نرخ پارازیتیسم ۷/۱۸ درصد است. همچنین در طول آزمایش سوپرپارازتیسم دیده شد. پارازیتوئید تخم های حداکثر ۵ روزه ی میزبان را با م وفقیت انگلی کرد. از تخم های انگلی حداکثر ۴ زنبور خارج شد که نر، ماده یا از هر د و جنس بودند. تعداد تخم گذاشته شده توسط ماده ها در طول آزمایش ۱۹۱۹ عدد بود.