سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشته احمدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

معماری روستایی ایران مجموعه متنوعی ازشکلهای سکونت گاهی را دربرمیگیرد که تحت تاثیر عوامل گوناگون جغرافیایی و اقلیمی اقتصادی اجتماعی و فرهنگیدرهرمنطقه کیفیت های بصری و سیمای کالبدی متفاوتی را دارا میب اشد با توجه به قرارگیری ایران درکمربند خشک جهان بخشعمده ای از این سکونتگاه ها را درکشور ما زیست بومهای بیابانی تشکیل میدهد سیمای روستا دراین گونه بوم ها متاثر از شرایط محیطی خاص خود و مناظر معیشتی موجود درطول تاریخ بستر برخورد و آمیزش انسان طبیعت و معماری بوده و طیف گسترده از مناظر طبیعی و مصنوعی و ساختارهای طبیعی را پدیده آورده است تاثیر این تعاملات و رفتارهای محیطی را میتوان درزمینه های فرهنگی اجتماعی دنی و قومی نیز مشاهده نمد اینها همه می توانند راهنماییدربررسی توانهای محیط طبیعی اجتماعی و اقتصادی این پهنه ها باشند لذا هدف اصلی این مقاله شناخت عوامل شکل دهنده به ساختارکالبدی و سیمای روستا دربومهای بیابانی آسیب های واردبراین سیما دردهه های اخیر و راهکارهای فرارویان است دراین راستا دراینمقاله با روش توصیفی تحلیلی پس از ارایه تعاریف پایه به معرفی عوامل تاثیر گذار برسیمای کالبدی روستا دربومهای بیابانی و آسیب شناسی آن دردهه های اخیر پرداخته می شود.