سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش نجوم و اختر فیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه یزدی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
غلامحسین بردبار – عضو هیئت علمی بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

ستاره نوترونی در دمای محدود و غیر صفر، شامل یک قلب کوارکی، یک لایه مختلط کوارک – هدرون و یک پوسته هدرونی در نظر گرفته شده است. برای ماده کوارکی از مدل کیسه ایMITاستفاده شده که در این مدل انرژیسیستم بصورت انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده به اضافه یک ثابت B در نظر گرفته می شود. معادله حالت ماده کوارکی در دمای معین را به دست می آوریم و معادله حالت فاز مختلط را نیز با توجه به شرایط گیبس محاسبه می کنیم. در آخر با استفاده از معادله حالت های حاصل شده ساختار یک ستاره نوترونی با قلب کوارکی را محاسبه می کنیم و با ستاره نوترونی بدون قلب کوارکی مقایسه می کنیم. محاسبات ما نشان می دهند که نتایج بدست آمده برای ساختار ستاره نوترونی با قلب کوارکی دارای همخوانی بهتری با نتایج تجربی هستند. همچنین نتایج ما نشان می دهند که با افزایش دما جرم ماکزیمم و شعاع ستاره نوترونی افزایش می یابد، درحالی که چگالی مرکزی آن کاهش پیدا میکند.