سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف شفیعیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد بیومواد
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی شکرگذار – استادیار انستیتو پاستور ایران
محمد ایمانی – استادیار گروه سامانههای نوین دارورسانی

چکیده:

ساخت نانوکامپوزیت پلی کاپرولاکتون فومارات / متاکریلیک اسید/ هیدروکسی آپاتیت با هدف جایگزینی بافت استخوانی صورت پذیرفت درساخت این کامپوزیت از پلیمر زیست تخریب پذیر غیراشباع پلی کاپرولاکتون فومارات به عنوان فاز زمینه و از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به عنوان فاز تقویت کننده بهره گرفته شد با استفاده از شبکه ای شدن ماکروپلی کاپرولاکتون فومارات تحت اثر منومرتک عاملی متاکریلیک اسید پخت حرارتی نمونههای شامل پلی کاپرولاکتون فومارات با وزن مولکولی های مختلف و با درصدهای وزنی متفاوت هیدروکسی آپاتیت و متاکریلیک اسید انجام گرفت پس از ساخت کامپوزیت استحکام کششی قطری نمونه های حاصل تحت آزمون DTS تعیین گردید نتایج حاصل نشانگر شکست ترد نمونه های کامپوزیتی بود و مشخص گشت که با افزایش وزن مولکولی پلی کاپرولاکتون فومارات و درصد وزنی هیدروکسی آپاتیت استحکام کششی قطری نمونه ها افزایش می یابد.