سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیام سرائیان – هیئت علمی – دانشگاه آزاد نجف آباد دانشکده مهند سی مکانیک
بابک سراج زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده مهند سی مکانیک
محمدعلی لیاقت – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهند سی مکا

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت بـا فرمـول Ca10 (PO4 )6 (OH)2 جـزء اصـلینسبت به بدن انسان می تواند به عنوان جایگزین اسـتخوان انـسان اسـتفاده شود . و با بافت زنده ایجاد اتـصال قـوی داشـته باشـد . از ایـن رو امـروزه در کاربردهای پزشکی به طور گسترده ای از آن به عنوان ایمپلانت استفاده مـی شــود . هــدف از ایــن مقالــه ســاخت ایــن ســرامیک در ابعــاد لازم و بررســی پارامترهای ماشینکاری بـر روی ایـن مـاده جـایگزین اسـت . در ایـن پـروژه قطعات هیدروکسی آپاتیت در گستره معینی از چگالی، استحکام مکانیکی و دما تهیه شدند . پودر هیدروکسی آپاتیت تحت فشار یک طرفه با مقدار 1 تن به حالت مکعب مستطیل در آورده و در دمای 1150 سانیتگراد بـه مـدت 1 ساعت با سرعت گرمایش 10 سانیتگراد بر دقیقه تحت عملی ات سـینترینگ قرار گرفتند . این قطعات به منظور بررسی توانـایی ماشـینکاری هیدروکـسی آپاتیــت بعنــوان اســتخوان جــایگزین مــورد اســتفاده قرارگرفتنــد . همچنــین پارامترهای صافی سطح، دما و نیرو جهت بررسی انتخاب گردیدند . بر اساس آزمایشهای ماشینکاری و تحلیل های آماری ماننـد تحلیـل آنـووا و توزیـع نرمال می توان نتیجه گرفت که نرخ پیشروی ، عمق برش و تعامل بـین ایـن دو بر صافی سطح تاثیر چشمگیری دارد . همچنین تنها فاکتور موثر بـر روی دما در زمان ماشینکاری نرخ پیشروی مـی باشـد . بـرای نیـروی ماشـینکاری هیچکدام از فاکتورها و تعاملات بین فاکتوری بر روی آن تـاثیرچـشمگیری ندارد . برای پـیش بینـی پارامترهـای وابـسته بـا توجـه بـه تحلیـل بـرازش فرمولهایی ارائه گردیده است .