سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوه دولت خواه – دانشگاه مالک اشتر تهران
حمیدرضا بهاروندی – دانشگاه مالک اشتر تهران
ناصر احسانی – دانشگاه مالک اشتر تهران

چکیده:

برای تقویت خاصیت زینتر شدن و تراکم پذیری این سرامیک، روشی که مورد توافق اکثر م حققین می باشدافزودن یک فاز ثانویه به سرامیک است .در این تحقیق در جهت بهبود خواص زینتر کاربید بور از کمک زینترنانوTiO2 استفاده شده است و با اضافه شدن این ماده و واکنش تولیدی، ذرات ریزTiB2 در مرزهای دانهB4Cتوزیع می شوند و کامپوزیتB4C-TiB2 با خواص مطلوب تر بدست می آید. مقدار صفر تا بیست درصدTiO2 به کاربید اضافه شد و تغییرات زینتر در دماهای مختلف بررسی گردید . دانسیته نمونه ها در دمای2175°در کامپوزیت حاوی 20%TiO2 به 98 درصد دانسیته نسبی رسید و سختی نیز در ترکیبحاوی 15 % تقویت کننده بهGPa 31/8رسید. اما با افزایشTiO2 سختی کاهش یافت. چقرمگی شکست نیز تا3/51Mpa.m1/2افزایش یافت . با افزایشTiO2 ضریب انبساط حرارتی افزایش و مقاومت الکتریکی کاهش یافت. پارامتر شبکهB4Cنیز با اضافه شدنTiO2 کاهش یافت.