مقاله ساخت و ارزيابي آزمايشگاهي مكانيزم كاهنده نوفه سكوي توزين با استفاده از مبدل نيروي جرم آزاد در سامانه سنجش عملكرد نيشكر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 53 تا 62 منتشر شده است.
نام: ساخت و ارزيابي آزمايشگاهي مكانيزم كاهنده نوفه سكوي توزين با استفاده از مبدل نيروي جرم آزاد در سامانه سنجش عملكرد نيشكر
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش عملكرد
مقاله كاهنده نوفه
مقاله نيشكر
مقاله فيلتر
مقاله مبدل نيروي جرم آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني فردواني محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: علي مرداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع تحقيق حاضر توسعه روشي براي سامانه هاي سنجش عملكرد نيشكر مبتني بر وزن به منظور كاهش نوفه حاصل از اثر ارتعاشات و تكان هاي ماشين حين حركت در مزرعه است. اين روش بر همانندسازي ارتعاشي سامانه معادل جرم و فنر سكوي توزين با يك مبدل نيروي اضافه مجهز به وزنه آزاد استوار است. يكسان سازي بسامد طبيعي و فاز ارتعاش اين دو سامانه با محاسبه وزنه آزاد و در نهايت تصحيح سيگنال هاي سكو با تفاضل مضربي از سيگنال هاي حاصل از مبدل  نيروي جرم آزاد از مجموع سيگنال هاي سكوي توزين به طور پيوسته انجام گرفت. طي دو سري آزمون در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كامل تصادفي اثر شش سطح بسامدي شامل ارتعاشات 3، 4، 5، 6، 5/6 و 8 هرتز روي ميز ارتعاشي و سه سطح سرعت پره هاي شبيه ساز بالابر شامل 2/2، 4/2 و 7/2 متر بر ثانيه و پنج سطح اضافه وزن محصول عبوري از روي سكو شامل صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 كيلوگرم بر انحراف معيار سيگنال هاي خروجي از سكوي توزين بر روي چهار تيمار شامل يك شاهد بدون تصحيح و هشت سطح تصحيح شده با ضرايب 2، 1/2، 2/2، 3/2، 4/2، 5/2، 6/2، 7/2 مطالعه شد. نتايج نشان داد كه در محدوده وسيعي از بسامدهاي ارتعاشي، سرعت هاي مختلف بالابر و حتي در محدوده اي از اضافه بار هاي متفاوت روي سكو و همچنين براي تكان هاي گذرا انحراف معيار سيگنال هاي خروجي از سكو بعد از تصحيح در سطح احتمال 1% اختلاف معني داري با قبل از تصحيح داشت و بعد از تصحيح از 4/0 فراتر نرفت كه نشان دهنده دقت بالاي آن است. همچنين بهترين ضريب تصحيح براي حالت بدون بار 2/2 و براي حالت عبور محصول 4/2 به دست آمد. استفاده از اين تكنيك به دليل ساختار ساده و دقت بالا كاملا كاربردي است و مزيت مهم ديگر آن اين است كه در محدوده بسامدهاي كمتر از 10 هرتز كه نمي توان از فيلترهاي آنالوگ يا ديجيتال به دليل امكان حذف سيگنال هاي مفيد استفاده نمود، اين تكنيك به خوبي جواب گو است.